چهارشنبه 27 مرداد‌ماه سال 1389
تلخ است

تلخ است

by Ali Khatib on Wednesday, August 18, 2010 at 12:02am
 •  تلخ است وقتی که می بینیم بندرعباس نا امن است
 •  تلخ است وقتی که ساعت 6 صبح در پارک ها معتادان را در خوابمی بینیم
 •  تلخ است که چهار راهی بی متکدی نداریم
 •  تلخ است که در شبانه روز یک ساعت امن ندارم
 •  و تلخ است که ما که ادعایمان می شود کار نداریم
 •  و تلخ تر می شود وقتی که بومی می شوند و نمی بینند
 •  بومی هستند و تابحال یکبار هم جیبشان مورد هنایت واقع نشده!آری این روزها نشانی از بومی بودن خالی شدن جیب هایتان حد اقل برای یکبار است!
 • و سوال پیش می آید در ذهن من که آیا این دوستان مسوول واقعادر بندرعباس زیسته اند؟ آیا واقعا بومی اند!
 •  و تلخ تر است که می گویند شایعه نپراکنید
 • که فکر می کنم به کولر گازی اجنرال و دوستان و پاچه و کبک وبرف و سر و این ها!
 • و به مسوولیت و وجدان و مردم و کشک ودوغ پشم و این ها!!
 • آری من شک می کنم به عنوان فردی که در بندر عباس زندگی میکنم و به اخبار تلویزونی اعتمادی ندارم!!
 • که اینجا تهران 12 میلیونی نیست و اینجا بندر عباس استنهایتا با چند صد هزار نفر جمعیت!
 • اینجا بندر عباس است و نه شهر مردمان خونگرم و ماهی دریا وخورشید!
 • اینجا بندرعباس است شعر تعفن کوچه ها و اقتصاد نابسامانغیربومی و فرهنگ در کما و خنجر های همه خونی!
 •  شهری که در آن همه چیز بوی تعفن می دهد و من این تعفن را نهدوست دارم و نه دوست خواهم داشت و  نه به آن عادت می کنم
 • من بندری را دوست دارم که در آن امنیت باشد و بوی تعفن ندهدکوچه هایش و چهار راه هایش پر گدایان لنگ و کور کر و کچل نباشد!
 •  و من فکر می کنم که چرا موبایل ها هنوز دزدیده می شود حالکه دزدان موبایل دارند؟
 • و می گویم که چون پول ندارن و چرا پول ندارند که کارندارند!
 • حال که کار ندارند چرا آزاده نیستند؟ که فرهنگش را ندارند!که همه تضاد و تهاجم فرهنگی ایم از ساختمان هایمان گرفته تا ارزش هایمان!
 • و ساختن همه ی این ها فکر می خواهد و بستر و برنامه و مردانعمل که شک می کنم به داشتنشان!
 • شایعه نمی سازم مارا شایعه نبینید! ما را حاشیه نبینید کهاصل ماییم ما جوانان هرمزگان و ماییم که بعد ها همه ی شما را قضاوت خواهیم کرد!
 •  و تلخ است برایم که ببینم! نمی دانم تا کی می خواهیم خود ودیگران را گول بزنیم و کی می خواهند عبرت گیرند به عبرت تاریخ به عبرت کتاب به عبرت دین به عبرت وجدان به عبرت انسان!!!
 •   کار کردن و وجدان داشتن افتخار است
 •  پسوند دار بودن افتخار نیست و پسوندِ دار را داشتن افتخارنیست
 • حال می خواهد پیشش شهر باشد یا استان یا فرمان


old post