جمعه 9 مهر‌ماه سال 1389
تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند

کاری از ابراهیم پشتکوهی

در بارگذاری کردن عکس ها هیچ ترتیب و نظمی رعایت نشده و این قضیه عمدی می باشد

http://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/57904_1449205148268_1177388724_31121027_3156333_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/57904_1449205268271_1177388724_31121030_1921354_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/58341_1449194067991_1177388724_31120991_7112001_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/59316_1449197948088_1177388724_31121006_7574045_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/59316_1449198108092_1177388724_31121010_5255779_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/62750_1449201828185_1177388724_31121019_1423582_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/59081_1449188587854_1177388724_31120971_4222275_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/61840_1449190427900_1177388724_31120977_5525262_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/61840_1449190547903_1177388724_31120980_4560093_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/58341_1449194027990_1177388724_31120990_2990761_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/62779_1449204268246_1177388724_31121025_2743992_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/62750_1449201788184_1177388724_31121018_6320786_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/61840_1449190507902_1177388724_31120979_4783936_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/60140_1449202908212_1177388724_31121020_1012621_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/59081_1449188667856_1177388724_31120973_7483436_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/59081_1449188547853_1177388724_31120970_7723311_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/62779_1449204228245_1177388724_31121024_3184820_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/61840_1449190467901_1177388724_31120978_2244296_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/60140_1449202988214_1177388724_31121022_5988297_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/59316_1449197988089_1177388724_31121007_1499605_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/58341_1449193987989_1177388724_31120989_6358318_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/57904_1449205188269_1177388724_31121028_7024053_n.jpghttp://s1.picofile.com/alip/Pictures/only%20the%20first%20dog/62779_1449204308247_1177388724_31121026_2109602_n.jpgold post